Logga

Samfällighetens namn är Tvetens Samfällighetförening.
Samfälligheten tillkom som en del av fastighetsbildningsproceduren när Tvetenområdet byggdes ut 1975.

Medlemskapet är därför obligatoriskt för alla fastighetsägare i området. Fastighetsägarna är Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Brf Fridhem och 132 radhusägare.

Föreningens verksamhet är reglerad i stadgar och en särskild lag, Lagen om förvaltning av samfälligheter, SFS nr 1973: 1150, och Länsstyrelsen fungerar som Tillsynsmyndighet.
Inom sitt verksamhetsområde får föreningen inom vida gränser själva bestämma, men för att
förändra verksamheten krävs myndighetens medverkan och i allmänhet både starka skäl och
enighet bland medlemmarna.

Detta är alltså den juridiska bakgrunden och ramen för vår förening.
I jämförelse med de flesta samfälligheter är vår ganska komplicerad. Det vanliga är att medlemmarna är av samma slag och samtliga tar del av samfällighetens hela verksamhet.
Vi har däremot tre kategorier av medlemmar, Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSBs bostadsrättsförening Fridhem samt 132 enskilda radhusägare. Slutligen har vi tre olika verksamhetsgrenar med delvis olika delägare.

Verksamhetsgren 1:1
Omfattar underhåll och skötsel av parkeringsplatser med därtill hörande ledningar för motorvärmare, grönområden och planteringar, gångvägar, lekplatser, allmänbelysning, centralantenn för radio och TV med tillhörande ledningar, VA med därtill hörande brunnar samt ledningar för el inom Samfällighetens area.
I denna verksamhetsgren tar alla medlemmar del.

Verksamhetsgren 1:2
Gäller värme och varmvatten med tillhörande ledningar till Stiftelsen
Kungälvsbostäder, bostadsrättsföreningen Fridhem samt de 41 radhusen
i södra området. Dessa fastigheter får sedan 1998 fjärrvärme från
Kungälvs Energi AB. Fjärrvärmen levereras till samfällighetens
undercentraler varifrån detta fördelas.
I denna verksamhetsgren tar Stiftelsen Kungälvsbostäder, HSB Brf Fridhem och de 41 radhusen i södra området del.

Verksamhetsgren 1:3
Omfattar radhusens dränerings ledningar med brunnar.
Dagvattenledningar under mark från radhusens takvatten ingår i denna verksamhetsgren.
Samtliga 132 radhusägare är alltså solidariskt ansvariga för dessa
ledningar.
I denna verksamhetsgren tar alla 132 radhusen del.

√Ėvrig Verksamhet
Sophämtningen som debiteras genom vägning ingår i denna verksamhetsgren
Den rörliga delen (hämtningen) fördelas efter antalet hushåll och den fasta kostnaden efter kommunens avgiftstariff

Styrelsen upprättar och stämman fastställer varje år en budget för var och en av verksamhetsgrenarna.