Logga

ORDNINGSF√ĖRESKRIFTER F√ĖR NYTTJANDE AV BILPLATS INOM
SAMF√ĄLLIGHETEN.

Föreningsstämma 2003-03-27.

1. Inom Samfälligheten finns 346 bostäder
364 bilplatser  finns tillg√§ngliga f√∂r uppl√•telse enligt avtal till boende inom samf√§lligheten.

2. Samfälligheten för register över samtliga bilplatser.

3. Samfälligheten upplåter bilplats genom avtal med registrerad bostadsinnehavare inom Samfälligheten. I detta avtal regleras nyttjanderätten av bilplats.

4. Nyttjanderättshavare skall erlägga avgift för upplåtelsen enligt föreningsstämmans, vid varje tillfälle taget beslut om avgift för p-plats.

5. Grundregel skall vara att varje bostad inom samfälligheten skall erhålla nyttjanderätt till en ( 1 ) bilplats. Denna bilplats skall erbjudas nyinflyttad boende i samband med avflyttning.
Finns det mer än en bilplats skall de övriga gå tillbaka till samfälligheten.
Upps√§gning av p-platsen/p-platserna skall alltid g√∂ras av nyttjander√§ttshavaren. Upps√§gning skall g√∂ras skriftligen till Samf√§lligheten.

6. I m√•n av tillg√•ng kan en andra bilplats  uppl√•tas till boende i samma bostad. S√•dan bilplats kan dock komma att s√§gas upp och √•tertas av uppl√•taren, om behovet f√∂r tilldelning enligt punkt 5 i dessa f√∂reskrifter skall kunna uppfyllas. Vid avflyttning fr√•n Samf√§lligheten skall s√•dan andra bilplats alltid √•terl√§mnas (upps√§gas) till Samf√§lligheten.

7. Parkeringsplatserna inom Samfälligheten är enbart avsedda för personbilar eller mindre fordon.
Uppställning av andra fordonstyper som husbilar, släpvagnar är ej tillåtet. Samfälligheten äger rätt att säga upp hyresavtalet om detta missbrukas.

8. Samfälligheten svarar för underhåll av p-plats och utrustning. Nyttjanderättshavaren svarar för städning och snöskottning av p-platsen.

9. Samfälligheten fritar sig från allt ansvar för skada, vad slag det vara må, på nyttjanderättshavarens fordon eller däri förvarad egendom, såvida inte skadan uppkommit genom upplåtarens vållande. Samfälligheten fritar sig därjämte från ansvar för intrång av obehörig.

10. Uppställning av fordon får endast ske på därför avsedd och markerad parkeringsplats. Uppställning på annan mark inom Samfällighetens tomt är förbjuden. Framkörning till bostad för i- och urlastning är tillåten. Brott mot ovanstående kan komma att beivras enligt beslut på Föreningsstämma.