Årsstämma som hålls i maj månad varje år utser en styrelse som skall svara för att stämmans beslut verkställs och löpande ärenden handläggs till föreningens bästa i enlighet med stadgar, lagar och förordningar.
Av stämman valda revisorer granskar styrelsens arbete. Samfällighetens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

Styrelsens sammansättning framgår av funktionärsförteckning som upprättas och distribueras varje år.
I styrelsen ingår representanter från varje medlemskategori.

Samfälligheten har genom avtal upphandlat ekonomisk och administrativ förvaltning av HSB Göteborg, lokalkontor Kungälv, som i samråd med samfällighetens styrelse också upprättar förslag till budget och bokslut samt handlägger redovisning och debiterar medlemmarna avgift enligt fastställd budget.

Styrelsen har också att ombesörja upphandling och kontroll av skötsel av området under sommar och vinter samt löpande reparationer. Avtal tecknas också för fjärrvärme, el, radio-TV och bredband.
Under 2004 uppgraderades kabel-TV-installationen. April 2021 så slöts ett nytt gruppavtal ComHem/Tele2 med bredband
Parkeringsbevakning upphandlas av styrelsen. För närvarande har föreningen avtal med Controlla.
Styrelsen har under 2003 beslutat inrätta en bemannad expedition på området. Denna är inhyst i föreningslokalerna i Brf Fridhems hus med adress Tvetgatan 199 bv.
Expeditionen bemannas för närvarande måndag till torsdag 08.00 – 11.00

Styrelsen håller möte ca 8 gånger om året.
Medlemmar kan nå kontakt med styrelsen genom föreningsexpeditionen eller direktkontakt med styrelseledamot.

Till årsstämman, i maj månad, kallas alla medlemmar som där har möjlighet att ta del av verksamheten, samt genom motioner lämna förslag och frågor om verksamheten samt påverka förhållanden och skötsel.

Motion, skriftlig, skall vara styrelsen tillhanda senast 31 mars.