Logga

Avfallshantering

Samtliga boende inom Samfälligheten har gemensam avfallshantering med 5 st Molokstationer. På varje station finns en underjordsbehållare för hushållsavfall och en för matavfall. Föreningen debiteras efter vikten på hushållsavfallet.
Kostnaderna för sophämtningen är solidariskt fördelad på antalet hushåll  och den fasta kostnaden enligt kommunens tariffer i de olika boendeformerna.

En kretsloppsstation för glas, tidningar, papp, plast och plåt samt batterier finns uppställd inom området.
Kretsloppsstation ägs av kommunen och betjänar även boenden utanför Samfälligheten

En kortare period under vår och höst hyrs en container in för trädgårds- och annat avfall (ej hushållsavfall).
För annat skrymmande avfall hänvisas till kommunens mottagningsstation i Munkegärde. Där måste man ha ett typ körkort för att tömma sin last