Logga

TVETENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KUNGÄLV
STADGAR    2013

AnlÀggningssamfÀllighet tillkommen genom anlÀggningsbeslut 1975-04-16
Stadgarna 2000 registrerade 2003-02-04 hos LantmĂ€terimyndigheten i VĂ€stra Götalands lĂ€n

§ 1 FIRMA
Föreningens firma Àr Tvetens SamfÀllighetsförening

§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar anlĂ€ggningssamfĂ€llighet (KungĂ€lv ga:1) tillkommen genom anlĂ€ggningsbeslut 1975-04-16, dnr 51/74 (uppdelad i tre olika verksamhetsgrenar)

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
SamfÀlligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestÀmts om dess ÀndamÄl.

§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen Àr Àgare till fastighet eller dÀrmed jÀmstÀlld egendom som har del i samfÀllighet upptagen under § 2.

§5 STYRELSE sÀte, sammansÀttning
För föreningen skall finnas en styrelse med sÀte i KungÀlvs kommun, VÀstra Götalands lÀn. Styrelsen skall bestÄ av minst 7 ledamöter och 5 ersÀttare.

§6 VAL
HĂ€lften av styrelsen och ersĂ€ttarna vĂ€ljs för tvĂ„ Ă„r vid varje ordinarie stĂ€mma. StĂ€mman utser ordförande för ett Ă„r bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§7 KALLELSE till sammantrÀde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammantrÀde skall vara ledamöter och ersÀttare tillhanda senast sju dagar före sammantrÀdet. ErsÀttare trÀder in istÀllet för frÄnvarande ordinarie ledamot. ErsÀttare som ej Àr tjÀnstgörande har yttranderÀtt men ej röstrÀtt.

§8 BESLUTFÖRHET, protokoll
Styrelsen Àr beslutför nÀr kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet ledamöter inklusive tjÀnstgörande ersÀttare Àr nÀrvarande. Utan hinder hÀrav skall styrelsesammantrÀde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammantrÀdet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frÄgor Àn val har ordförande utslagsröst.

Ärende som inte upptagits i kallelsen fĂ„r avgöras om minst tvĂ„ tredjedelar
av ordinarie ledamöter Àr nÀrvarande och eniga om beslutet.

FrÄga fÄr utan hinder av bestÀmmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter Àr eniga om beslutet.

Den som deltagit i beslut fÄr avge reservation mot beslutet. SÄdan reservation skall avges före sammantrÀdets slut.

Protokoll skall föras med uppgift om datum, nĂ€rvarande ledamöter och ersĂ€ttare, kort beskrivning av behandlade Ă€renden, styrelsens beslut samt framstĂ€llda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid ordförandens frĂ„nvaro lett sammantrĂ€det tillsammans med ytterligare en nĂ€rvarande ledamot/ersĂ€ttare.

§ 9 FÖRVALTNING
Styrelsen skall
1. Förvalta samfÀlligheten och dess tillgÄngar
2. Föra redovisning över föreningens rÀkenskaper
3. Föra förteckning över delÀgande fastigheter, andelstal och Àgare
4. Årligen till ordinarie stĂ€mma upprĂ€tta förvaltningsberĂ€ttelse över           föreningens verksamhet och ekonomi
5. Om förvaltningen omfattar flera samfÀlligheter eller Àr uppdelad pÄ olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte Àr lika stora i alla
verksamhetsgrenarna, föra sÀrskild redovisning för varje sÄdan gren
6. I övrigt fullgöra de uppgifter som enligt lagen ankommer pÄ styrelsen.

§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna pÄ ordinarie stÀmma utse 2 revisorer och 2 ersÀttare. RevisionsberÀttelse skall överlÀmnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstÀmma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens rĂ€kenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stÀmma skall Ärligen hÄllas under maj mÄnad pÄ tid och plats som styrelsen bestÀmmer. Styrelsen kan utlysa extra stÀmma.

Om stĂ€mma skall godkĂ€nna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfĂ€lle att tvĂ„ veckor före stĂ€mman ta del av  debiteringslĂ€ngd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper pĂ„ varje medlem och nĂ€r betalning skall ske. Före ordinarie stĂ€mma skall dessutom förvaltningsberĂ€ttelse och revisionsberĂ€ttelse för den avslutade rĂ€kenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgĂ€nglig
för granskning under samma tid.

§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stÀmma med Àrendelista skall skriftligen utfÀrdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före stÀmman. Handlingarna enligt § 12 skall bifogas kallelsen liksom ev andra meddelande som berör stÀmman.

§ 14 MOTIONER
Medlem kan genom motion vÀcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas pÄ ordinarie stÀmma skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Vid extra stÀmma meddelar styrelsen tid för avlÀmnande av motion.

§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stÀmma skall följande Àrenden behandlas:
1. val av ordförande och sekreterare för stÀmman
2. val av tvÄ justeringsmÀn
3. styrelsens och revisorernas berÀttelse
4. ansvarsfrihet för styrelsen
5. framstÀllningar frÄn styrelsen och motioner frÄn medlemmarna
6. ersÀttning till styrelse och revisorer
7. styrelsens förslag till budget och avgifter
8. val av styrelse och styrelseordförande
9. val av revisorer
10. övriga frÄgor
11. meddelande om plats och tid dÀr stÀmmoprotokollet anslÄs.

§ 16 DISPOSITION AV AVKASTNING
Eventuell fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfÀlligheten.

§ 17 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begÀrs.

I frÄga om omröstning mm gÀller 48, 49, 51 och 52 §§ i lagen om
förvaltning av samfÀlligheter.

NÀr omröstning företas skall till protokollet antecknas de omstÀndigheter
angÄende röstrÀtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömning
av röstresultatet.

Sluten omröstning skall ske om nÄgon begÀr det.

§ 18 FLERA VERKSAMHETESGRENAR
Skall omröstning ske i frÄga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt, har vid tillÀmpningen av huvudtalsmetoden, varje medlem en röst Àven om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillÀmpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems
röstetal framrÀknas pÄ det sÀtt att medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren reduceras i förhÄllande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhetsgren omröstningen avser och medlemmens sÄlunda reducerade röstetal sammanlÀggas.

Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som Ă€r gemensam  för
samfÀlligheten utgör lika andelar för de tre verksamhetsgrenarna.

§ 19 TVIST
Tvist som kan uppkomma vid tolkningen av dessa stadgar skall avgöras hos Fastighetsdomstol.

§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
StÀmmoprotokoll skall justeras inom tvÄ veckor efter stÀmman och dÀrefter hÄllas tillgÀngligt för medlemmarna pÄ plats som anmÀles vid stÀmman.

OvanstÄende stadgar har antagits vid extra föreningsstÀmma
den 10 september 2013.