Logga

Välkommen till Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samf√§llighetsf√∂rening bildades 1975 i samband med att omr√•det byggdes. F√∂reningen sk√∂ter mark, p-platser, g√•ng och cykelv√§gar mm som tillh√∂r gemensamhetsanl√§ggningarna.
Inom området finns tre bostadskategorier. Egnahemsägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.
Föreningens styrelse har till sin hjälp en deltidsanställd som är medlemmarnas kontaktperson och som sköter administration, budget, upphandling osv.

Medlemskap
I Samfälligheten ingår Stiftelsen Kungälvsbostäder med 74 hyresrätter.
P1020878
Stiftelsen Kungälvsbostäders fastighet

I Samfälligheten finns även Bostadsrättsföreningen Fridhem med sina 140 medlemmar.
P1020857
Brf Fridhems fyra fastigheter

Och det finns 132 frik√∂pta radhus med var sitt medlemskap 
P1020880
41 radhus i s√∂dra omr√•det

9 (7)
91 radhus i norra området

Totalt finns 346 bostäder inom samfälligheten.
Medlemskap i samfälligheten är obligatoriskt. Förutom de 132 enskilda medlemmarna i radhusen har Kungälvsbostäder och brf Fridhem var sitt medlemskap. Medlemmarna betalar avgift till samfälligheten enligt fastställd budget.

Styrelse
Verksamhetsåret är 1/1 -31/12 och Samfälligheten leds av en styrelse med representanter från de tre bostadskategorierna.
Styrelsen håller möte ca 8 ggr per år och årsstämman hålls under maj månad. Kallelse till årsstämman går till radhusägarna samt till representanterna för Kungälvsbostäder och brf Fridhem.
Motioner till årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast under mars månad.
Mötesprotokollen läggs ut på hemsidan.

Ansvarsområde
Samfälligheten svarar för skötsel av all gemensam mark, p-platser, grönytor, rabatter mm inom fastigheten, dock inte radhusens egna tomter.
Samfälligheten hyr ut p-platser, svarar för distribution av kabel-TV, bredband, värme och vatten till radhusen i det södra området, renhållning för samtliga mm.
En kretsloppscontainer, som √§r till f√∂r allm√§nheten, finns p√• omr√•det och t√∂ms vid behov. D√§r kan du sl√§nga glas, tidningar, papp, pl√•t och batterier.
P1020885
Kommunens kretsloppsstationen på Samfällighetens mark

För fritidsaktiviteter finns lekplatser, ytor för bollspel, boulebanor, tennis mm. som sköts av Samfälligheten.P1020890
I norra området finns bollplan, tennisbana mm

Bilkörning
Hela området inom Samfälligheten skall vara bilfri.
Det finns ett antal infarter som har försetts med låsbara bommar för att förhindra olovlig passage. Dessa bommar skall vara låsta. Varje radhuslänga på det norra området finns ett kodat nyckelskåp för utlåning. För boende i brf Fridhem finns bomnycklar att låna mot en deponi av 500:- för en kalendervecka på HSB, Torggatan 2. Förlorad eller ej återlämnad nyckel debiteras med 2000:-

P1020854
Bommar för att förhindra passage av trafik i området

Parkering
Det finns p-platser med och utan el och det finns avgiftsbelagda gästparkeringar.
Avgiften kan betalas med mynt eller med mobiltelefonen.
P1020850
Smidig betalning med mobilen

Parkering av bilar får endast ske på markerade/skyltade platser och Samfälligheten tar inget ansvar för eventuella felparkeringar.

Värmeförbrukning
Kungälvs Energi levererar fjärrvärme till Kungälvsbostäder, brf Fridhem och det södra radhusområdet. Radhusen norr har elvärme med egna abonnemang.
Fjärrvärmekostnaden förskotts debiteras och inför årsskiftet sammanställer föreningens förtroendeman de individuella mätarställningarna. Därefter justeras inbetalningarna mot verklig förbrukning.
Den verkliga förbrukningen och kostnaden ligger som grund för nästkommande års förskottsdebitering.

Närområden
Från nordvästra delen av området finns en gång och cykelväg som via tunneln under Tvetgatan går till Kungälvs centrum.
P1020868
Gång och cykel tunnel som leder dig rakt in till Kungälvs centrum

Mellan brf Fridhems och Kungälvsbostäders hus finns en gångstig som ansluter till Fontins motionsanläggning. Denna stig vinter hålls ej.

P1020858
Gångstigen till Fontins motionscentral

Här finns bl.a. motionsspår i olika längder. Kortast är en 800 meter lång hårdgjord slinga runt Svarte Mosse. Det finns ett elljusspår på 2,5 kilometer och en enmilsslinga i vacker natur, med bl.a. utsikt över Göta älv.
Tvetens Samfällighetsförening gränsar till ett mycket vackert naturområde och med gångavstånd till stadens centrum.

Kontaktuppgifter
Tvetens Samfällighetsförening har expedition på Tvetgatan 199, entreplan.
Expeditionen √§r normalt bemannad m√•ndag‚Äďtorsdag 8‚Äď11.
Det är hit du vänder dig om du har frågor gällande Samfälligheten.
√Ėvrig tid tel. 0303-24 96 60 eller tveten.samf@outlook.com

På föreningens hemsida, www.tveten.se finns all information om föreningen, stadgar, styrelsen, protokoll, telefonnummer, e-postadresser osv.
F√∂reningens organisationsnummer √§r 75 33 00 ‚Äď 2254.

Du är alltid välkommen att höra av dig till kansliet för ytterligare information