ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR NYTTJANDE AV BILPLATS INOM
SAMFÄLLIGHETEN.

Föreningsstämma 2003-03-27.

 1. Inom Samfälligheten finns 346 bostäder
  364 bilplatser  finns tillgängliga för upplåtelse enligt avtal till boende inom samfälligheten.
 2. Samfälligheten för register över samtliga bilplatser.
 3. Samfälligheten upplåter bilplats genom avtal med registrerad bostadsinnehavare inom Samfälligheten. I detta avtal regleras nyttjanderätten av bilplats.
 4. Nyttjanderättshavare skall erlägga avgift för upplåtelsen enligt föreningsstämmans, vid varje tillfälle taget beslut om avgift för p-plats.
 5. Grundregel skall vara att varje bostad inom samfälligheten skall erhålla nyttjanderätt till en ( 1 ) bilplats. Denna bilplats skall erbjudas nyinflyttad boende i samband med avflyttning.
  Finns det mer än en bilplats skall de övriga gå tillbaka till samfälligheten.
  Uppsägning av p-platsen/p-platserna skall alltid göras av nyttjanderättshavaren. Uppsägning skall göras skriftligen till Samfälligheten.
 6. I mån av tillgång kan en andra bilplats  upplåtas till boende i samma bostad. Sådan bilplats kan dock komma att sägas upp och återtas av upplåtaren, om behovet för tilldelning enligt punkt 5 i dessa föreskrifter skall kunna uppfyllas. Vid avflyttning från Samfälligheten skall sådan andra bilplats alltid återlämnas (uppsägas) till Samfälligheten.
 7. Parkeringsplatserna inom Samfälligheten är enbart avsedda för personbilar eller mindre fordon.
  Uppställning av andra fordonstyper som husbilar, släpvagnar är ej tillåtet. Samfälligheten äger rätt att säga upp hyresavtalet om detta missbrukas.
 8. Samfälligheten svarar för underhåll av p-plats och utrustning. Nyttjanderättshavaren svarar för städning och snöskottning av p-platsen.
 9. Samfälligheten fritar sig från allt ansvar för skada, vad slag det vara må, på nyttjanderättshavarens fordon eller däri förvarad egendom, såvida inte skadan uppkommit genom upplåtarens vållande. Samfälligheten fritar sig därjämte från ansvar för intrång av obehörig.
 10. Uppställning av fordon får endast ske på därför avsedd och markerad parkeringsplats. Uppställning på annan mark inom Samfällighetens tomt är förbjuden. Framkörning till bostad för i- och urlastning är tillåten. Brott mot ovanstående kan komma att beivras enligt beslut på Föreningsstämma.