TVETENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KUNGÄLV
STADGAR    2013

Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1975-04-16
Stadgarna 2000 registrerade 2003-02-04 hos Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län

§ 1 FIRMA
Föreningens firma är Tvetens Samfällighetsförening

§ 2 SAMFÄLLIGHETER
Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet (Kungälv ga:1) tillkommen genom anläggningsbeslut 1975-04-16, dnr 51/74 (uppdelad i tre olika verksamhetsgrenar)

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN
Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 MEDLEM
Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§5 STYRELSE säte, sammansättning
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. Styrelsen skall bestå av minst 7 ledamöter och 5 ersättare.

§6 VAL
Hälften av styrelsen och ersättarna väljs för två år vid varje ordinarie stämma. Stämman utser ordförande för ett år bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig.

§7 KALLELSE till sammanträde, föredragningslista
Kallelse till styrelsesammanträde skall vara ledamöter och ersättare tillhanda senast sju dagar före sammanträdet. Ersättare träder in istället för frånvarande ordinarie ledamot. Ersättare som ej är tjänstgörande har yttranderätt men ej rösträtt.

§8 BESLUTFÖRHET, protokoll
Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet ledamöter inklusive tjänstgörande ersättare är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor än val har ordförande utslagsröst.

Ärende som inte upptagits i kallelsen får avgöras om minst två tredjedelar
av ordinarie ledamöter är närvarande och eniga om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är eniga om beslutet.

Den som deltagit i beslut får avge reservation mot beslutet. Sådan reservation skall avges före sammanträdets slut.

Protokoll skall föras med uppgift om datum, närvarande ledamöter och ersättare, kort beskrivning av behandlade ärenden, styrelsens beslut samt framställda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid ordförandens frånvaro lett sammanträdet tillsammans med ytterligare en närvarande ledamot/ersättare.

§ 9 FÖRVALTNING
Styrelsen skall
1. Förvalta samfälligheten och dess tillgångar
2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper
3. Föra förteckning över delägande fastigheter, andelstal och ägare
4. Årligen till ordinarie stämma upprätta förvaltningsberättelse över           föreningens verksamhet och ekonomi
5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller är uppdelad på olika
verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla
verksamhetsgrenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren
6. I övrigt fullgöra de uppgifter som enligt lagen ankommer på styrelsen.

§ 10 REVISION
För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie stämma utse 2 revisorer och 2 ersättare. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD
Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma skall årligen hållas under maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan utlysa extra stämma.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att två veckor före stämman ta del av  debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig
för granskning under samma tid.

§ 13 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma med ärendelista skall skriftligen utfärdas av styrelsen och vara medlemmarna tillhanda senast 2 veckor före stämman. Handlingarna enligt § 12 skall bifogas kallelsen liksom ev andra meddelande som berör stämman.

§ 14 MOTIONER
Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 mars. Vid extra stämma meddelar styrelsen tid för avlämnande av motion.

§ 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA
Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:
1. val av ordförande och sekreterare för stämman
2. val av två justeringsmän
3. styrelsens och revisorernas berättelse
4. ansvarsfrihet för styrelsen
5. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
6. ersättning till styrelse och revisorer
7. styrelsens förslag till budget och avgifter
8. val av styrelse och styrelseordförande
9. val av revisorer
10. övriga frågor
11. meddelande om plats och tid där stämmoprotokollet anslås.

§ 16 DISPOSITION AV AVKASTNING
Eventuell fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 17 STÄMMOBESLUT
Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 §§ i lagen om
förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter
angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömning
av röstresultatet.

Sluten omröstning skall ske om någon begär det.

§ 18 FLERA VERKSAMHETESGRENAR
Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt, har vid tillämpningen av huvudtalsmetoden, varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems
röstetal framräknas på det sätt att medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren reduceras i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhetsgren omröstningen avser och medlemmens sålunda reducerade röstetal sammanläggas.

Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam  för
samfälligheten utgör lika andelar för de tre verksamhetsgrenarna.

§ 19 TVIST
Tvist som kan uppkomma vid tolkningen av dessa stadgar skall avgöras hos Fastighetsdomstol.

§ 20 PROTOKOLLSJUSTERING, TILLGÄNGLIGHÅLLANDE
Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som anmäles vid stämman.

Ovanstående stadgar har antagits vid extra föreningsstämma
den 10 september 2013.