Kallelse till årsmöte 2024 i Tvetens Samfällighetsförening

Hej!

Det dags för årsmöte. Årsmötet hålls den 17 juni 2024 klockan 18.00. I år har vi valt att hålla årsmötet på Älvmagasinet på Västra Strandgatan 2 i Kungälv. I samband med årsmötet bjuds på medelhavsbuffé och alkoholfri dryck för anmälda medlemmar.

Anmälan görs till föreningens sekreterare Katarina Vallström på kattis.vallstrom@hotmail.com senast onsdagen den 12 juni. Anmälan ska innehålla namn och adress, om mat önskas och i så fall eventuella allergier eller specialkost. Medlem som avser delta genom ombud meddelar detta i anmälan. Ombud uppvisar fullmakt senast vid årsmötet. Årsmötet ska alltid, som minimum, behandla följande punkter:

1. val av ordförande och sekreterare för stämman
2. val av två justeringsmän
3. styrelsens och revisorernas berättelse
4. ansvarsfrihet för styrelsen
5. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
6. ersättning till styrelse och revisorer
7. styrelsens förslag till budget och avgifter
8. val av styrelse och styrelseordförande
9. val av revisorer
10. övriga frågor
11. meddelande om plats och tid där stämmoprotokollet anslås.

För att undvika onödig miljöpåverkan kommer årsredovisning, budgetförslag, valberedningens förslag och övriga handlingar inför årsmötet att distribueras via e-post till medlemmar som anmält en e-postadress till föreningen (detta är cirka 90 procent av medlemmarna). Handlingarna finns också tillgängliga senast två veckor före årsmötet på föreningens hemsida www.tveten.se. Medlem som inte tidigare anmält e-postadress kan göra det till samma mejladress som anges ovan. Årsredovisningen kommer också att distribueras i tryckt form till samtliga medlemmar så snart den är färdig hos tryckeriet.

Väl mött!


Med vänlig hälsning

Styrelsen

Årsredovisning

Budgetförslag 2024

Valberedningens förslag 2024