Samfälligheten svarar för skötsel av all gemensam mark, p-platser, grönytor, rabatter mm inom fastigheten, dock inte radhusens egna tomter.
Samfälligheten hyr ut parkeringsplatser, svarar för distribution av kabel-TV, bredband, värme och vatten till radhusen i det södra området, renhållning för samtliga mm.
En kretsloppscontainer, som är till för allmänheten, finns på området och töms vid behov. Där kan du slänga glas, tidningar, papp, plåt och batterier.

För fritidsaktiviteter finns lekplatser, ytor för bollspel, boulebanor, tennis mm. som sköts av Samfälligheten.